Elállás és panaszkezelés

Nem illeti meg az elállási jog a vásárlót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak, különös tekintettel a megszemélyesített és gravírozott termékek esetében. Utóbbi esetben a panaszkezelés első lépéseként a vásárló fotót küld a termékről a szolgáltató info@laserpictureshop.com email címére, melyen a panasz oka egyértelműen látható.

Sérülten érkezett termék esetén a termék készhezvételét követő 12 órán belül a vásárló köteles a problémát jelezni, és a sérülésről készített fotókat elküldeni. A gravírozás szolgáltatással kapcsolatos panaszokat szintén a termékről készíett fotókkal együtt kell emailen a szolgáltatónak eljuttatni. A panasz pozitív elbírálása után az újragyártott terméket a szolgáltató 5 napon belül saját költségén újraküldi.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen vásárló, vagy az általa megjelölt, a szállító cégtől eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A termék visszaküldésének költségét a vásárlónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő vásárlókat illeti meg, az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Amennyiben vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a vásárló a Szolgáltató részére.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a vásárló részére, beleértve a szállítási díjat is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

Szavatosság

Termék hibája esetén a vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A vásárló és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a vásárló hátrányára tér el.

A vásárló a szolgáltató hibás teljesítése esetén a szolgáltatóval szemben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint érvényesíthet kellékszavatossági igényt.

A vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Termékszavatossági igényként vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén vásárlónak kell bizonyítania.