3D Belvedere palace - Hasáb 50x50x80mm
3D Fiaker - Hasáb 50x50x80mm
3D Hofburg palota - Hasáb 50x50x80mm
3D Mozart - Hasáb 50x50x80mm
3D Prater - Hasáb 50x50x80mm
3D Schönbrunn palota - Hasáb 50x50x80mm
3D Sisi - Hasáb 50x50x80mm
3D Stadtoper - Hasáb 50x50x80mm
3D Strauss emlékmű - Hasáb 50x50x80mm
3D Szt.István dóm - Hasáb 50x50x80mm